Bodový systém

Bodový systém hodnocení řidičů je jedním z mnoha opatření ke snížení počtu a následků dopravních nehod v České republice do roku 2010, která jsou obsažena v rámcové Národní strategii bezpečnosti silničního provozu. Tu schválila vláda České republiky svým usnesením č. 394 ze dne 28. dubna 2004. Zavedení bodového systému není ojedinělým opatřením; je součástí celého systému založeného na intervencích jak v oblasti lidského činitele, dopravního prostředí, tak i vozidel.

Bodový systém hodnocení řidičů patří k osvědčeným opatřením, jejichž cílem je:
– Formou odrazení předcházet porušování pravidel provozu na pozemních komunikacích, a to hrozbou ztráty řidičského oprávnění. Příklady ze zahraničí ukazují, že vytvoření systému odrazení (hrozby ztráty řidičského oprávnění) a jeho medializace vede k nutnosti nižší četnosti dozoru přímo v provozu na pozemních komunikacích. Již letmý pohled do zahraničí, kde systémy bodového hodnocení řidičů existují již mnoho let (SRN, Velká Británie), ukazuje, že je četnost policejních kontrol přímo v provozu mnohem nižší než v České republice.
– Eliminovat ty řidiče, kteří se opakovaně dopouštějí závažných dopravních přestupků, a tím se stávají nebezpečnými při řízení motorového vozidla svému okolí.
-Vytvořit čitelný systém postihu přestupců, který je jednoznačně definovaný (konkrétní přestupek má přidělen konkrétní počet bodů); tím systém přispívá k eliminaci případné korupce. Bodový systém je účinný i z pohledu účelného postihu (nikoli v trestně právním slova smyslu – viz dále) těch řidičů, kteří neplatí uložené pokuty za dopravní přestupky, neboť jeho vymáhání není závislé na solventnosti přestupce.

Účelem zavedení bodového systému rozhodně není zbavit řidiče jejich řidičského oprávnění v co nejkratší době. Jak ukazují zahraniční zkušenosti ze států, kde tyto systémy fungují již několik let, působí zde již zmíněný preventivní prvek – například v Irsku začala většina těch, kteří získali 2 body, dodržovat v mnohem vyšší míře pravidla provozu na pozemních komunikacích, v Itálii přineslo zavedení bodového hodnocení řidičů snížení počtu usmrcených a těžce zraněných o 18 % za období šesti měsíců.

Bodový systém hodnocení řidičů je používán v současné době mimo jiné v následujících evropských státech:
– Spolková republika Německo
– Francie (odečtový systém; tj. řidič má přidělenu sumu bodů, od které se za přestupky body odečítají až k dosažení 0. Poté přichází o řidičské oprávnění. Jedná se v Evropě o ojedinělý systém)
– Velká Británie
– Irsko
– Polsko
– Maďarsko
– Španělsko
– Itálie
– Rakousko
– Řecko
– Finsko
– Portugalsko