Aktuality

14.1.2009
Dnem 13. ledna 2009 dochází ke změně vymezení úseků pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku, respektive mýtnému, a to na základě vyhlášky č. 14/2009 Sb.

1.1.2009
Dnem 1. ledna 2009 nabyla účinnosti novela zákona o silničním provozu, vyhlášená pod č. 480/2008 Sb., díky které zůstává nadále zachováno oprávnění obecních policií měřit rychlost, a to na místech určených Policií ČR a v součinnosti s ní. Počátek úseku, v němž obecní policie měří rychlost vozidel, musí být ve směru silničního provozu označen přenosnou dopravní značkou s vyobrazením kamery snímající rychlost a nápisem „MĚŘENÍ RYCHLOSTI“. Konec tohoto úseku je označen přenosnou dopravní značkou s tímto vyobrazením šikmo přeškrtnutým a nápisem „KONEC MĚŘENÍ RYCHLOSTI“. Novela dále zavádí možnost získat ověřený výstup z registru řidičů o záznamech bodového hodnocení na kontaktním místě veřejné správy (CzechPOINT).

15.12.2008
Od 1. ledna 2009 se zavádí „Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků“

15.12.2008
Za provozování vozidla bez povinného ručení postihne od 1. ledna 2009 vlastníky a provozovatele takových vozidel vedle pokuty ve výši až 40 000 Kč rovněž povinnost zaplatit peněžitý příspěvek České kanceláři pojistitelů, který bude příjmem garančního fondu Kanceláře.

25.11.2008
Od 1. ledna 2009 je jediným dokladem, kterým se v silničním provozu prokazuje tzv. povinné ručení, zelená karta. Více zde.

20.8.2008
Poslední novela zákona o silničním provozu, která nabude účinnosti částečně dnem 1. září 2008 a ve zbytku dnem 1. ledna 2009, byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 274/2008 Sb.

20.8.2008
Od 1. ledna 2009 se zvyšuje limit povinného oznamování dopravních nehod, při nichž nedošlo ke zranění nebo škodě na veřejném majetku, z 50 na 100 tisíc Kč. V této souvislosti lze řidičům pro případ rychlého řešení malých dopravních nehod doporučit, aby s sebou vozili předtisk jednotného formuláře Záznam o dopravní nehodě (tzv. euroformulář), který posléze slouží jako podklad pro řešení pojistné události a který si můžete stáhnout zde. Formulář lze využít i při cestách do zahraničí. Formulář se záznamem o dopravní nehodě ke stažení zde.

7.7.2008
Prezentace z tiskové konference k vyhodnocení 2 let účinnosti bodového systému (7.7.2008).

1.7.2008
Dnem 1. července 2008 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 202/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Změna spočívá v zavedení 2 zcela nových příkazových dopravních značek „Zimní výbava“. Více zde.

1.7.2008
Dnešním dnem vstupuje v platnost novela zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Uplné znění novelizovaného zákona naleznete zde.

11.02.2008
Bodový systém funguje: 83% bodovaných řidičů se již dále nedopouští přestupků a trestných činů zařazených do bodového hodnocení řidiče. aktualita.pdf

06.11.2007
Zajímá Vás, jak vyhodnotilo Centrum dopravního výzkumu roční působení novely zákona č. 361/2000 Sb.? Co bylo příčinou nárustu nehodovosti a co je možné zlepšit? Přečtěte su Analýzu dopadů novely zákona o silničním provozu na dopravní nehodovost. Akompletanalyzal.pdf

12.10.2006
Jak vyplývá ze statistiky dopravních nehod Policie ČR novelizace pravidel silničního provozu přinesla po třech měsících účinnosti nejenom pokles v absolutních číslech dopravní nehodovosti, ale i v dílčích ukazatelích. Počet dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel poklesl o 10065, počet usmrcených při těchto nehodách klesl o 82 osob, a počet zraněných o 1032 osob. Významný je po nabytí účinnosti zákona č. 411/2005 Sb. i pokles počtu usmrcených dětí z 11 v červenci – září 2005 na 7 dětí ve stejném období roku 2006.

31.07.2006
Za 30 dní účinnosti novely zákona došlo oproti červenci 2005 ke snížení počtu dopravních nehod o 27,2 %, snížení počtu usmrcených o 48,7 %, snížení počtu zraněných o 33,0 % a snížení počtu dopravních nehod pod vlivem alkoholu o 30,2 %.

09.06.2006
V rámci informování veřejnosti o nových pravidlech silničního provozu zahájilo Ministerstvo dopravy distribuci letáků s výběrem hlavních změn v nových pravidlech. Tyto letáky budou v nejbližší době k dispozici na úřadech obcí s rozšířenou působností. Zároveň budou distribuovány jako příloha Mladé fronty DNES, Lidových novin a Práva v sobotu 24.6.2006.

05.06.2006
Nejenom Česká republika zavádí celodenní svícení za dne za nesnížené viditelnosti. V současné době i Evropská komise připravuje směrnici zavádějící celodenní svícení za dne za nesnížené viditelnosti. Podle údajů Evropské rady pro bezpečnost dopravy (ETSC) by plošné zavedení tohoto opatření ve všech 25 členských státech přineslo úsporu 2800 životů ročně.

02.05.2006 Ministerstvo dopravy zahájilo hlavní část mediální kampaně k novému zákonu o silničním provozu. Ta potrvá od května do července. Vytištěny jsou tři miliony skládacích letáků s přehledem hlavních změn v pravidlech silničního provozu. Postupně se v rámci kampaně objeví tištěná inzerce, billboardy a rozhlasové spoty. Pilířem kampaně zůstávají specializované webové stránky www.novapravidla.cz. Od začátku února je navštívilo více než 350 tisíc lidí.